دَر کعبه خدا خانه و جایی دارد                                حاجی به خیالش من و مایی دارد

 حاجی بنشین‌که‌ قلب تو‌کعبه توست                             وَ الله که هر خانه خُدایی دارد

 

دَر کعبه خدا خانه و جایی دارد
حاجی به خیالش من و مایی دارد
حاجی بنشین که قلب تو کعبه توست
وَ الله که هر خانه خُدایی دارد

 

 

 

البته شعرش از من نیست اما چون دیدم قشنگه گفتم حیفه انجا نزارمش.