چه فایده بالای خط فقر باشیم زیر خط فهمسعی‌ کن آنقدر کامل باشی‌ ،


که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران ،


 گرفتن خودت از آنها باشد.

قرآن من شرمنده توهستم که ازتو آواز مرگی ساختم که


  از هرکوچه وخیابان که می گذرم وقتی صدای قرآن به


گوشم میرسد میگویم چه کسی مرده است؟


(دکتر علی شریعتی)