786


روزی که دریای آبی با خون هموطن هامون قرمز شد


به راستی اهدای مدال افتخار به ملوان وینسنس برای داغ دار کردن دل یک ملت چه پیامی می تواند برای مردم ما داشته باشد؟!!!

به خدا اگر امروز هم میتوانستند بی شرمانه تاریخ را تکرار می کردند...