786


/حرف خوب/


1)۵ چیز را از کودکان بیاموز:

  • در حال زندگی کن تا لذت ببری.
  • شادی را گران نکن
  • با تمام وجود (از خدا) بخواه.
  • کینه را از ذهن و زندگی دور کن.
  • همواره در حال تلاش باش.2) خدایا ما را ببخش که، در کار خوب یا جا زدیم یا جار زدیم.


عکس و تصویر جاخالی دادن به روش گربه


3) هر گاه پست های بزرگ به انسان های کوچک سپرده شود، پست ها پایکوبی می کنند.


جشن پایکوبی هیلاری کلینتون اینبار در آفریقا ! + عکسها


4)کسی که هیچ کاری نمی کند، هیچ اشتباهی نمی کند و کسی که هیچ اشتباهی نمی کند، هیچ چیز یاد نمی گیرد.


1x1.trans ترس از اشتباه کردن


5) کسی شایسته آزادی است که بر هوس های خود مسلط شود- “گوته”