786


گفت دانایی که: گرگی خیره سر،

هست پنهان در نهاد هر بشر!لاجرم جاری است پیکاری سترگ

 

روز و شب، مابین این انسان و گرگ

 

زور بازو چاره ی این گرگ نیست

 

صاحب اندیشه داند چاره چیست

Wolf and Man Meet by HungryxHungryxHippos


ای بسا انسان رنجور پریش


سخت پیچیده گلوی گرگ خویشوی بسا زور آفرین مرد دلیر

هست در چنگال گرگ خود اسیرهر که گرگش را در اندازد به خاک

رفته رفته می شود انسان پاکوآن که با گرگش مدارا می کند

خلق و خوی گرگ پیدا می کند

تصویر با کیفیت از گرگ....


در جوانی جان گرگت را بگیر!

وای اگر این گرگ گردد با تو پیرروز پیری، گر که باشی هم چو شیر

ناتوانی در مصاف گرگ پیرمردمان گر یکدگر را می درند


گرگ هاشان رهنما و رهبرنداینکه انسان هست این سان دردمند


گرگ ها فرمانروایی می کنندوآن ستمکاران که با هم محرم اند

گرگ هاشان آشنایان هم اند

whether-human-or-humanoid-wolf-werewolf-there7


گرگ ها همراه و انسان ها غریب

با که باید گفت این حال عجیب؟

-----------------------------------

شعر از: فریدون مشیری