حضرت امام حسین (علیه السلام):

 

 

 

هر که از تدبیر بازمانَد و از چاره ها ناتوان گردد، مدارا کلید مشکلات اوست.