زان می عشق کز او پخته شود هر خامی     

          

  گرچه ماه رمضان است بیاور جامی