یا هو


(کمترین فایده ی عشق) 

 
راز این داغ نه در سجده طولانی ماست
بوسه اوست که چون مهر به پیشانی ماست

شادمانیم که در سنگدلی چون دیوار
باز هم پنجره ای در دل سیمانی ماست
... 
موج با تجربه صخره به دریا برگشت
کمترین فایده عشق پشیمانی ماست

خانه ای بر سر خود ریخته ایم اما عشق
همچنان منتظر لحظه ویرانی ماست

باد پیغام رسان من و او خواهد ماند
گر چه خود بی خبر از بوسه پنهانی ماست

"فاضل نظری"