786

روی میز


افسران - گزینه ها کو؟


خیلی دوست دارم بدونم روی این میزه آقای اوباما چه خبره؟!!

 

آخه میگن همیشه کلی گزینه روی میز اوباما هست !


برای برنامه های اتمی ایران همه گزینه ها روی میزه


برای تحریم ها گزینه ها روی میزه


برای جریان مقاومت در ایران و سوریه و لبنان همه گزینه ها روی میزه 


و...