همیشه جهانی باشید
 
کاشکی دنیا همیشه این شکلی باشه.

خیلی خیلی خیلی تبریک