یاهو

رابطه ی دوستانه ی اسرائیل با صلح جهانی


صلح در دام اسرائیل