آخی!!!!! 

بمیرم که چقدر این سیاستمدارای آمریکایی نگران مردم سوریه هستند؟؟!!!!!!


دروغ، ابزار پیش روی آمریکا!/ کارتون: سعید صادقی