786

      دستاوردهای دولت در سفر نیویورک


  1. نگاره: ‏تاثیرات بی نظیر مکالمه حسن روحانی با اوباما‏


    (می دونم یه کم دیر شده و به قول روزنامه نگارا ارزش خبری نداره


     اما هر چی با خودم کلنجار رفتم نتونستم این پست رو نذارم.)