786

 

 

پلنگ صید خودش را سریع خواهد کشت

من از نگاه غزال نجیب می ترسم