786

همکاری سازمان ملل با نتانیاهور در

"نظم نوین جهانی"


بالاخره واقعیت ها رو باید با صراحت و بدون رو دروایسی گفت

..بدون شرح..