786

ژان ژآک روسو میگه:


ایمان داشتن به توانایی های خویش ، نیمی از موفقیت و کامیابی است .


میتوان حقیقتی را دوست نداشت ، اما نمیتوان منکر آن شد.


حقیقت تلخ امروز


مردم بدون عشق کورانی هستند که به هیچ وجه به منزل نخواهند رسید.بزرگترین تفاوت انسان و حیوان ،فهم و اندیشه نیست ،بلکه اراده و اختیار اوست.


افراد سست اراده همیشه منتظر معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند اما افراد قوی ، خود آفریننده معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند.

axj